Menu

Ochrana osobných údajov - Dalekohlady.EU

 1. Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
 2. Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem zvolenej prepravnej spoločnosti, ktorá zabezpečuje doručenie tovaru alebo služieb alebo štátnym orgánom v prípade kontroly, prípadne sprostredkovateľovi, a to na základe vzájomnej zmluvy uzatvorenej podľa Zákona č. 18/2018 Z.z.
 3. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám, prijatím vhodných technických a organizačných opatrení. Taktiež všetci zamestnanci prevádzkovateľa sú povinní dodržiavať mlčanlivosť vo vzťahu k osobným údajom.
 4. Dotknutá osoba má práva vymedzené v zmysle ust. § 19 a nasl. Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení platných noviel, a to konkrétne:
  1. právo na informácie, ktoré je plnené týmto obsahom a obchodnými podmienkami,
  2. právo požadovať prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby - § 21 Zákona spočíva vo vašom práve dožadovať sa akým spôsobom a na aké účely sú vaše údaje spracúvané, pričom túto požiadavku môžete adresovať na kontaktný e-mail,
  3. právo na opravu osobných údajov - § 22 Zákona vám umožňuje opraviť osobné údaje ak sú neaktuálne,
  4. právo na vymazanie osobných údajov - § 23 Zákona využijete v prípade ak nemáte záujem, aby prevádzkovateľ ďalej spracúval vaše osobné údaje,
  5. právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov - § 24 Zákona uplatníte v prípade, ak sa domnievate, že osobné údaje boli spracúvané v rozpore so zákonom,
  6. právo namietať spracovanie osobných údajov - § 27 Zákona,
  7. právo na prenosnosť osobných údajov,
  8. právo podať podnet na dozorný orgán vo vzťahu k spracúvaným osobným údajom.
 5. Prevádzkovateľ od kupujúceho získava nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, fakturačná adresa, adresa pre doručenie tovaru, telefónne číslo, e-mailová adresa, ktoré sú spracúvané za účelom korektného vybavenia objednávky. Tieto osobné údaje sú uchovávané po dobu 10 rokov pre účely archivácie. V rámci vybavenia objednávky dochádza k spracúvaniu osobných údajov za účelom vystavenia faktúr, vystavenia skladových (dodacích) listov, zabezpečenia dopravy ako aj účtovania v účtovníctve.
 6. Prevádzkovateľ poveril sprostredkovateľa, ktorý je prevádzkovateľom internetového portálu HEUREKA.SK so službou Overené zákazníkmi, spoločnosť Heureka Group a.s. (IČO: 07822774) so sídlom Karolínska 650/1, 186 00 Praha 8, Česká republika a prevádzkovateľom internetového portálu PRICEMANIA.SK so službou Hodnotenie obchodu, spoločnosť Pricemania s. r. o. (IČO: 43860599), so sídlom Karpatská 6, 811 05 Bratislava, Slovenská republika a prevádzkovateľom internetového portálu NAJNAKUP.SK so službou Obchod odporúčaný zákazníkmi, spoločnosť MINET s.r.o. (IČO: 44325894), L.Svobodu 46, 976 32 Badín, Slovenská republika, aby v mene prevádzkovateľa e-shopu spracúvala jednorázovo osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, e-mail a informácie o objednanom tovare za účelom hodnotenia kvality nákupu. Pre účely tohto hodnotenia zašle sprostredkovateľ jednorazový e-mail kupujúcemu s možnosťou hodnotenia.
 7. Tieto stránky zaznamenávajú vašu IP adresu, informácie o čase strávenom prezeraním stránok na našom e-shope a informácie o tom z akých stránok k nám prichádzate a aký obsah si prezeráte. Cookies sú textové súbory, ktoré sú ukladané vo vašom počítači a používajú sa aj na meranie návštevnosti stránky a prispôsobenie zobrazenia stránok a vďaka týmto súborom vám dokážeme ponúknuť kvalitnejší obsah. Preto tieto súbory vnímame ako náš oprávnený záujem. Niektoré súbory cookies sú súbormi tretích strán, napr. Youtube, Google, Facebook a podobne.
 8. Stránka spracúva tzv. technické cookies, ktoré sú nevyhnutné pre riadnu funkčnosť stránky, tzv. preferenčné cookies, ktoré obsahujú informácie napr. o vami nastavenom jazyku a mene, a taktiež analytické cookies, ktoré nám pomáhajú pochopiť vaše správanie na stránke ale aj reklamné cookies, ktoré nám pomáhajú udržať prehľad o vašich záujmoch. Posledné tri typy cookies môžete odmietnuť.
 9. Súbory cookies si môžete kedykoľvek vymazať alebo ich zbieranie nastaviť priamo v nastaveniach internetového prehliadača ako aj na našej internetovej stránke.
 10. Ak kupujúci súhlasil so spracúvaním osobných údajov v e-shope na účely e-mailového marketingu, súhlasil so zasielaním e-mailových správ na svoju kontaktnú e-mailovú adresu.
 11. Osobné údaje pre e-mailové marketingové účely v rozsahu meno a priezvisko, e-mailová adresa sú poskytnuté na dobu piatich rokov. Tieto osobné údaje nie sú poskytované tretím stranám.
 12. Svoj súhlas môže kupujúci kedykoľvek odvolať zaslaním Odvolania so spracúvaním osobných údajov, pričom tieto údaje budú okamžite zmazané. Odhlásenie je možné aj prostredníctvom odškrtnutia políčka v užívateľskom účte používateľa (ak kupujúci požiadal o vytvorenie užívateľského účtu). Z našej strany vami poskytnuté osobné údaje už ďalej nebudeme používať na účely e-mailového marketingu.

 

Prejsť na Všeobecné obchodné podmienky

 

Zásady ochrany osobných údajov v internetovom obchode a pri práci s osobnými údajmi

Tieto zásady ochrany osobných údajov sumarizujú zásady akými sú spracúvané osobné údaje prevádzkovateľom. Prevádzkovateľ dbá pri svojej činnosti na to, aby osobné údaje boli v maximálnej miere chránené a aby ich spracovanie prebiehalo v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutný čas.

 

Definícia pojmov

Dotknutá osoba – každá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané

E-shop – webová aplikácia s ponukou tovarov a služieb, ktoré je možné objednať

GDPR – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov zo dňa 27. apríla 2016

Obchod – prevádzkareň predávajúceho v ktorom je možné nakúpiť tovar alebo služby

Osobné údaje – akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej fyzickej osoby alebo identifikovateľnej fyzickej osoby

Prevádzkovateľ – osoba, ktorá určila spôsob a vymedzila účel spracúvania osobných údajov

 

Informácie o prevádzkovateľovi a jeho kontakty

Osobné údaje spracúva Prevádzkovateľ a jeho sprostredkovatelia.

Prevádzkovateľom je spoločnosť OPTINO s.r.o. so sídlom Trenčianska 452/13, 02001 Púchov, IČO 52066657, pričom tento prevádzkovateľ určuje prostriedky a účel spracúvania osobných údajov zákazníkov ako aj zodpovedá za spracúvanie získaných osobných údajov.

Ak máte otázky ohľadom ochrany osobných údajov, môžete nás kontaktovať:

 

Zoznam spracovaných osobných údajov vrátane ich účelov a právneho základu

 Názov spracovateľskej operácie

Účel spracúvania osobných údajov

Kategória osobných údajov

Právny titul spracúvania

Doba uloženia údajov

Ďalší príjemcovia

Spracovanie osobných údajov na základe objednávky

dodanie tovaru alebo poskytnutie služieb

meno, priezvisko, titul, dodacia adresa, fakturačná adresa, e-mail, telefón

zmluvný vzťah – plnenie zmluvy

do ukončenia doby počas ktorej je možné reklamovať tovar, t.j. 2 roky

prepravné spoločnosti zabezpečujúce dopravu tovaru

Vystavovanie faktúr a ich archivácia

zákonom stanovená evidencia

meno, priezvisko, titul, dodacia adresa, fakturačná adresa, e-mail, telefón

povinnosť v zmysle platnej právnej úpravy

10 rokov

kontrola predovšetkým zo strany FS SR, SOI, Polícia SR a iných orgánov

Registrácia zákazníckeho účtu

evidencia osobných údajov klienta pre ďalšie objednávky, ktoré je takto rýchlejšie možno uskutočniť

meno, priezvisko, titul, dodacia adresa, fakturačná adresa, e-mail, telefón

súhlas dotknutej osoby s registráciou

5 rokov

nie sú

Zasielanie noviniek e-mailom

zasielanie obchodných oznámení e-mailom

e-mail

súhlas dotknutej osoby

5 rokov, resp. do odvolania

nie sú

Evidencia obchodných partnerov

informácie o obchodných partneroch spoločnosti

meno, priezvisko, ŠPZ automobilu, e-mail, telefón

súhlas dotknutej osoby

5 rokov od poslednej obchodnej transakcie

nie sú

Evidencia reklamácií

informácie o uplatnení reklamácie a jej vybavení

titul, meno, priezvisko, adresa, IBAN, telefón, e-mail

zákonná povinnosť prevádzkovateľa

3 roky

v prípade kontroly SOI

Evidencia odstúpení od zmluvy

informácie o uplatnení odstúpenia od zmluvy a jej vybavení

titul, meno, priezvisko, adresa, IBAN, telefón, e-mail

oprávnený záujem prevádzkovateľa

3 roky

v prípade kontroly SOI

Vybavovanie otázok zákazníkov

poskytovanie informácií klientom

titul, meno, priezvisko, e-mail, telefón

plnenie predzmluvných vzťahov

1 mesiac

nie je

Hodnotenie „Overené zákazníkmi“

hodnotenie kvality poskytovaných tovarov a služieb e-shopov

číslo objednávky, e-mailová adresa

oprávnený záujem prevádzkovateľa

jednorazovo

Heureka Shopping, s.r.o.

Hodnotenie „Obchod odporúčaný zákazníkmi“

hodnotenie kvality poskytovaných tovarov a služieb e-shopov

číslo objednávky, e-mailová adresa

oprávnený záujem prevádzkovateľa

jednorazovo

Minet, s.r.o.

Hodnotenie „Pricemania Overený obchod"

hodnotenie kvality poskytovaných tovarov a služieb e-shopov

číslo objednávky, e-mailová adresa

oprávnený záujem prevádzkovateľa

jednorazovo

Pricemania s.r.o.

Odovzdávanie údajov o prezeraných stránkach

zvyšovanie kvality internetového obchodu

IP adresa návštevníka e-shopu

oprávnený záujem prevádzkovateľa

po podania námietky max. 3 roky

Google

Odovzdávanie informácií k platbe

zaslanie údajov k vykonaniu platobnej transakcie

e-mail, číslo objednávky, hodnota objednávky

pre účely plnenia zmluvy

jednorazové poskytnutie

Slovenská sporiteľňa, a.s

Získavanie údajov z vyplnených dotazníkov

zbieranie údajov (odpovedí) návštevníkom za účelom skvalitnenia poskytovaných služieb

definované sú v jednotlivých formulároch

súhlas dotknutej osoby

do odvolania súhlasu max. však 2 roky

Google, BiznisWeb s.r.o.

Informácie o prezeraných stránkach a správaní sa zákazníkov na nich

Služba zvyšuje kvalitu e-shopu

IP adresa a simulácia prechádzania stránky

oprávnený záujem prevádzkovateľa

do podania námietky max. však 2 roky

Google, Smartlook

Všetky osobné údaje, ktoré získavame žiadame výhradne od vás, nie z iných zdrojov.

 

Aké máte práva v oblasti ochrany osobných údajov?

 Vaše právo

Upresnenie práva

na informácie

máte právo na informácie, kto, ako, načo, ako dlho a podobne spracúva Vaše osobné údaje (sú to informácie zverejnené v tomto dokumente)

na prístup k údajom

môžete požadovať informácie kto pristupuje k Vašim osobným údajom. Výpis z tohto práva je formáte, ktorý sme si ustanovili. Túto požiadavku môžete adresovať písomne alebo e-mailom.

na opravu

v prípade ak sú osobné údaje neaktuálne, môžete požadovať o ich opravu aby boli správne a mohlo sa s údajmi i naďalej pracovať

na vymazanie

ak nechcete aby prevádzkovateľ ďalej spracúval osobné údaje, môžete ho požiadať o ich vymazanie, pričom prevádzkovateľ ich vymaže, to neplatí v prípade ak tieto údaje musí spracúvať alebo archivovať podľa zákona

obmedzenie spracovania

týka sa iba v prípade ak údaju sú spracúvané na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa. V prípade podania námietky počas doby jej posudzovania je možné toto právo uplatniť a spočíva v skutočnosti že v danom období osobné údaje nebudú spracúvané.

odvolanie súhlasu so spracovaním

sa uplatňuje v prípade jeho udelenia ak už dotknutá osoba nemá záujem aby takéto údaje podľa daného súhlasu boli ďalej spracúvané, môže súhlas odvolať a prevádzkovateľ osobné údaje už nebude spracúvať

na prenos osobných údajov

pričom údaje na prenos môžete požadovať iba v prípade spracúvania osobných údajov na základe súhlasu dotknutej osoby alebo za účelom plnenia zmluvných či predzmluvných vzťahov

právo podať podnet na dozorný orgán

v prípade ak sa domnievate, že osobné údaje boli spracúvané v rozpore so Zákonom alebo Nariadením, máte právo podať podnet na príslušný dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov so sídlom v Bratislave, pričom kontakt nájdete na https://dataprotection.gov.sk/

 

Ako je možné uplatniť si svoje práva?

Svoje právo si môžete uplatniť nasledovne:

a)      e-mailom na info@dalekohlady.eu

b)      osobne na adrese sídla spoločnosti OPTINO s.r.o., Trenčianska 452/13, 02001 Púchov

c)      poštou na adresu sídla spoločnosti OPTINO s.r.o., Trenčianska 452/13, 02001 Púchov

Prevádzkovateľ má právo požadovať od dotknutej osoby primeranú úhradu nákladov alebo žiadosti nevyhovieť, ak tieto budú uznané ako zjavne neopodstatnené, neprimerané alebo z dôvodu, že sa jedná o opakujúce sa žiadosti.

 

Ako zabezpečujeme ochranu a uchovávame údaje?

Osobné údaje sú chránené pred prístupom neoprávnených osôb, pred ich zničením, poškodením alebo stratou a sú zabezpečené v off-line ako aj online režime, pričom sa využívajú elektronické, organizačné a fyzické bezpečnostné opatrenia.

 

Používate profilovanie?

Profilovanie nie je používané.

 

Aké máte zásady používania malých textových súborov tzv. cookies?

Cookies sa vytvárajú pri prezeraní stránok a ukladajú sa vo Vašom počítači. Na základe nich vás dokážeme odlíšiť od iných používateľov, a tak vám dokážeme priniesť intuitívnejšie vyhľadávanie a obsah stránky. Súbory cookies, ktoré získavame sú rozdelené z časového hľadiska na nasledovné:

a) dočasné, tieto obsahujú iba informácie o aktuálnej relácii prehliadača a sú vymazané automaticky po vypnutí prehliadača

b) trvalé, obsahujú informácie o preferovaných nastaveniach (napr. jazyka) alebo si uložia vaše meno a heslo na stránku, ak s tým budete súhlasiť a podobne, pričom tieto súbory sa automaticky nevymažú, ale ich musíte vymazať ručne.

Zároveň aj podľa účelu sa cookies delia na nasledovné:

a) nutné cookies – (patria medzi dočasné) a obsahujú nevyhnutné informácie o stránke, jej zabezpečení a pod.

b) dôležité – sú podstatné pre riadne fungovanie stránky, pričom obsahujú informácie o zvolenom jazyku alebo majú uložené (ak ste s ním súhlasili) vaše prihlasovacie údaje

c) analytické / výkonnostné – identifikujú návštevníkov a získavajú o nich štatistické a analytické cookies. Vďaka týmto dokážeme zrátať počet návštevníkov alebo zásobiť sa určitým, najviac vyhľadávaným tovarom alebo znížiť jeho cenu

d) reklamné – udržiavajú prehľad o vašich návštevách stránok, prezeraných stránkach alebo produktoch, za účelom poskytovania presnejšie cielenej reklamy, pričom tieto údaje poskytujete dobrovoľne avšak tieto súbory sú trvalými súbormi, t.j. nemažú sa automaticky, ale ich vymazanie musíte uskutočniť vy

e) technické – slúžia na zabezpečenia sledovania súhlasu s reklamnými cookies

Vymazanie a nastavanie súborov cookies je možné vykonať v nastavaniach konkrétneho internetového prehliadača, ktorý používate. 

 

Kto vo všeobecnosti má prístup k mojim osobným údajom?

K osobným údajom majú prístup zamestnanci prevádzkovateľa, ale aj jeho zmluvní sprostredkovatelia alebo príjemcovia, ktorým môže byť napr. dopravca. Naši zamestnanci sú internou smernicou poučení a sú povinní dodržiavať striktné pravidlá ochrany vašich osobných údajov, to isté platí aj o sprostredkovateľoch, s ktorými máme uzatvorené príslušné zmluvy.

 

Ktoré právne predpisy sa týkajú ochrany osobných údajov?

 • Charta základných práv Európskej únie
 • Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov, GDPR)
 • Ústava Slovenskej republiky
 • Zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Kto je zodpovednou osobou?

Naša spoločnosť nemá ustanovenú zodpovednú osobu, nakoľko to nie je zákonnou nevyhnutnosťou v prípade našej spoločnosti. Vaše otázky ohľadom osobných údajov môžete smerovať priamo na našu spoločnosť.

 

Kto vám zabezpečuje služby?

Správu systému (vrátane správy e-shopu) BiznisWeb s.r.o., Pod Juhom 6477, Trenčín, krajina v ktorej sú uložené dáta: ČR

Správu zákazníckych účtov (registrácia užívateľov, generovanie hesiel a pod) BiznisWeb s.r.o., Pod Juhom 6477, Trenčín, krajina v ktorej sú uložené dáta: SR

Vedenie reklamácií, vedenie odstúpení od zmlúv, vystavovanie faktúr, expedícia tovaru OPTINO s.r.o., Trenčianska 452/13, 02001 Púchov, krajina v ktorej sú uložené dáta: SR

Zasielanie noviniek e-mailov (e-mailový newsletter) The Rocket Science Group LLC d/b/a Mailchimp, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000 Atlanta, krajina v ktorej sú uložené dáta: USA (bez prístupu k osobným údajom bez dodatočnej autorizácie správcu účtu)

Spracovanie účtovnej a mzdovej agendy (zákonom stanovená povinnosť prevádzkovateľa) a Audit, s. r. o., Ul. 29 Augusta 2B, 81107 Bratislava, krajina v ktorej sú uložené dáta: SR

Dátové úložiská (hostingové služby)

a) Webglobe – Yegon, s.r.o., Stará Prievozská 2, 821 09 Bratislava, krajina v ktorej sú uložené dáta: SR

b) Google Ireland Limited, Barrow Street, Dublin 4, Írsko, krajina v ktorej sú uložené dáta: USA (bez prístupu k osobným údajom bez dodatočnej autorizácie správcu účtu)

 

Môžem nakúpiť, ak mám menej ako 16 rokov?

Nie. Tento e-shop je určený iba pre užívateľov starších ako 16 rokov.

 

Prihlásenie

Zabudnuté heslo

Predvoľby súkromia

Cookies používame na zlepšenie vašej návštevy tejto webovej stránky, analýzu jej výkonnosti a zhromažďovanie údajov o jej používaní. Na tento účel môžeme použiť nástroje a služby tretích strán a zhromaždené údaje sa môžu preniesť k partnerom v EÚ, USA alebo iných krajinách. Kliknutím na „Prijať všetky cookies“ vyjadrujete svoj súhlas s týmto spracovaním. Nižšie môžete nájsť podrobné informácie alebo upraviť svoje preferencie.

Zásady ochrany osobných údajov

Ukázať podrobnosti
Táto stránka je chránená programom reCAPTCHA a spoločnosťou Google. Platia Pravidlá ochrany osobných údajov a Zmluvné podmienky.

Prihlásenie

Zabudnuté heslo

Produkt bol vložený do košíka
Pokračovať v nákupe Objednať